HYDROGEOLOGIA

Blog

Warunki glebowe, jakość podłoża i przebieg podziemnych źródeł wody to główne czynniki mające wpływ na sposób realizacji inwestycji budowlanych. Z tego względu masowi deweloperzy czy prywatni inwestorzy przykładają dużą wagę do badania gruntów pod kątem cieków wodnych. Opinie hydrologiczne pomagają także przy budowie przydomowych studni, które w ostatnich latach zaczęły cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Specjalistyczne badania i ekspertyzy hydrologiczne, wykonywane są przez doświadczonych geologów i hydrogeologów.

Operat wodnoprawny to specjalistyczny dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Tak jak w przypadku większości inwestycji budowlanych, również przy wielu inwestycjach wodnych pozwolenie tego typu może okazać się niezbędne. Kiedy zatem konieczne jest wykonanie operatu wodnoprawnego, jak powinien wyglądać taki dokument i jakie podmioty są upoważnione do jego wykonania?

Odprowadzanie wody z dróg, autostrad, tuneli i mostów jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Drogi narażane na częste zalewanie, zamarzanie i odmarzanie, przy długotrwałym działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tracą swoje podstawowe cechy.

Na terenach z gruntem słabo przepuszczalnym i gliniastym nagminnie powstaje problem z płynnym odprowadzaniem wód opadowych. Jeżeli nie ma ujścia dla wód powierzchniowych w postaci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, skutecznym rozwiązaniem może okazać się uzbrojenie terenu w sieć rur drenażowych oraz wiercenie studni chłonnych. Moduł tego typu może ponadto stanowić uzupełnienie dla przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzać wstępnie oczyszczone ścieki w głębsze warstwy gleby, przejmując tym samym funkcję drenażu rozsączającego, jako ostatniego elementu takiego układu.

Większość prac wykopowych odbywa się poniżej poziomu wód gruntowych. Podmokły teren to zwykle duży problem, ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia osunięć terenu. Odwodnienia wykopów są w takich przypadkach niezbędne do tego, by prace przebiegały w sposób sprawny i bezpieczny. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko grunt może zostać poddany odwadnianiu. Jeśli budynek został już wzniesiony, a podłoże jest zbyt wilgotne, należy rozważyć jego profesjonalne odwodnienie, które prawdopodobnie uchroni fundamenty czy piwnice przed niszczeniem.

Instalacja igłofiltrowa to prosty sposób na odwodnienie i osuszenie podmokłego terenu, aby możliwe było przeprowadzenie w jego obszarze prac budowlanych. Warto podkreślić, że jest to obecnie najskuteczniejsza na rynku technologia. Montaż instalacji igłofiltrowych jest bowiem w pełni bezpieczny i stosunkowo szybki.

Duża część robót budowlanych odbywa się poniżej tzw. zwierciadła wody gruntowej. Wymusza to na inwestorach konieczność osuszenia terenu przeznaczonego pod budowę. Jednym z polecanych rozwiązań pozwalających na szybkie, a co najważniejsze skuteczne odwodnienie gruntu są studnie depresyjne. Na czym polega zasada ich działania oraz w jakich sytuacjach wskazane jest ich zastosowanie?

Duże zagrożenie dla podziemnych elementów budynku stanowi woda, zarówna gruntowa, jak i ta pochodząca z opadów atmosferycznych. Trwale zalegając w okolicy fundamentów, prowadzi do ich trwałego zawilgocenia. Niestety sprzyja to rozwojowi grzybów i pleśni oraz osłabia całą konstrukcję. Z tego względu przy realizacji inwestycji budowlanych, bardzo istotną rolę odgrywają projekty odwodnień budynków. Jakie elementy zawierają tego typu dokumenty?

Odwadnianie obiektów liniowych jest istotnym etapem w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Dobra instalacja gwarantuje ochronę obiektów przed zalaniem i ogólnym niszczeniem, a więc niweluje ryzyko ponoszenia przez inwestora dodatkowych kosztów związanych z ich eksploatacją. Ponadto, sprawny system odwadniania dróg, tuneli oraz sieci podziemnych poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne.

Studnie depresyjne są bardzo często stosowane na różnego rodzaju terenach, które należy odpowiednio przygotować do planowanych prac budowlanych. Podstawowym zadaniem takiej studni jest obniżenie poziomu wilgoci w glebie, a więc osuszenie gruntu czy odwadnianie wykopów, na którego powierzchni mają powstać rozmaite elementy infrastruktury.