HYDROGEOLOGIA

dokumentacja

Niezbędne dokumenty

Każda osoba starająca się o wydanie decyzji administracyjnej z zakresu ochrony środowiska musi skompletować wymagane dokumenty. W tym przypadku konieczny jest wniosek o wydanie decyzji w oryginalnej wersji, wniosek o ustalenie zakresu wpływu planowanej inwestycji na środowisko i wydany na jego podstawie raport oraz karta informująca, która obejmuje specyfikację danej inwestycji. Spośród innych dokumentów konieczne są również mapa z naniesionymi planami inwestycji, mapa ewidencyjna, tzw. mapa sytuacyjno-wysokościowa, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz potwierdzenie własności gruntu. Ponadto w przypadku realizacji inwestycji wymagających wycinki drzew, konieczne jest dołączenie wniosku zezwalającego na takie działania.

Szczególnym rodzajem wniosków o wydanie decyzji administracyjnej z zakresu ochrony środowiska są operaty wodnoprawne. Celem ich złożenia jest uzyskanie zgody na szczególne korzystanie z wód, budowę inwestycji wodnych, czy też realizację innych działań, które w sposób istotny mogą wpływać na stan wód powierzchownych i głębokich. Przykładem tych ostatnich jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub wyprowadzenie ścieków o charakterze przemysłowym do sieci kanalizacyjnej. Warto dodać, że operaty wodnoprawne składające się z części opisowej i graficznej, powinny być złożone razem z pozostałymi, wyżej wymienionymi dokumentami.

Słowem zakończenia, polskie prawo nie zezwala na realizacje jakichkolwiek inwestycji wpływających na środowisko bez uzyskania stosownych zgód. Stąd też każdy inwestor podejmujący się tego typu przedsięwzięć musi złożyć do urzędu stosowne wnioski z załączonym kompletem odpowiednich dokumentów.