HYDROGEOLOGIA

Odwadnianie wykopów

 • odwadnianie obiektów kubaturowych (budynki, obiekty przemysłowe),
 • odwadnianie obiektów liniowych (sieci podziemne, drogi, koleje, tunele),
 • projekty odwodnień budynków.

 

Geotechnika i geologia inżynierska

 • rozpoznanie geotechniczne gruntów,
 • nadzory geotechniczne,
 • dokumentowanie geotechniczne (projekty, dokumentacje).

Hydrogeologia to dziedzina nauki, której przedmiotem zainteresowania są wody głębinowe
oraz wszelkie interakcje zachodzące pomiędzy podziemną hydrosferą, atmosferą, biosferą,
litosferą i człowiekiem. Wspomniana dyscyplina zajmuje się tez pochodzeniem, układem i
aktywnością wód podziemnych oraz bada rezerwy i właściwości fizyczno-chemiczne wód głębinowych.

 

HGS HydroGeo Studio oferuje kompleksowe usługi w zakresie hydrogeologii,
geotechnologii i geofizyki.

 

Nasza firma zajmuje się odwadnianiem wykopów związanych z budową obiektów
kubaturowych (budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych i ośrodków
użyteczności publicznej). Wykonujemy też odwodnienia wykopów obiektów
liniowych, w tym: dróg, kolei, tunelów i sieci podziemnych. Opracowujemy projekty
związane z odwodnieniem budynków. Realizujemy badania geotechniczne w zakresie
oceny warunków wodno-gruntowych działki (m.in. pod budowę nieruchomości),
prowadzimy nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych oraz sporządzamy
projekty i dokumentację geotechniczną (zarówno w części opisowej, jak i graficznej).
Ponadto wykonujemy ekspertyzy i tworzymy dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą
ujęć wód podziemnych (w tym zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych) oraz
opracowujemy operaty wodnoprawne, na podstawie których wydawane są pozwolenia
wodnoprawne.

Geologia i hydrogeologia

 • ekspertyzy hydrogeologiczne,
 • dokumentacje hydrologiczne,
 • operaty wodnoprawne,
 • rozpoznanie i dokumentowanie złóż kruszywa naturalnego,
 • projekty ruchu zakładu górniczego.

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi eksplorację złóż kruszywa naturalnego i związaną z tym
dokumentację geologiczną. Sporządzamy także plany ruchu zakładu górniczego, który określa
jego strukturę organizacyjną oraz przedsięwzięcia związane m.in. z bezpieczeństwem osób i ochroną 
środowiska. Oferujemy kompleksowe usługi geologiczne w zakresie projektowania, wywiercenia i
likwidacji studni przydomowych oraz przemysłowych ujęć wód. Ponadto sporządzamy dokumentację 
hydrogeologiczną studni w celu ustalenia zasobów wód. Przed złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego przygotowujemy operaty na jej użytkowanie lub likwidację.

 

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska realizujemy badania stanu jakości
wód i prowadzimy ich kompleksowy monitoring, którego zadaniem jest ocena stanu
ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Tworzymy również projekty sieci monitoringu
wód. Wykonujemy odwierty piezometrów, czyli otworów służących do kontroli wód głębinowych
w ziemnych obiektach hydrotechnicznych. Ponadto realizujemy badania stanu jakości gruntów 
w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji budowlanych oraz przeprowadzamy sondowanie
elektrooporowe w celu poszukiwania ujęć wód podziemnych, a także w zakresie rozpoznania
budowy geologicznej przy poszukiwaniu złóż kruszywa naturalnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą HGS HydroGeo Studio.

Ochrona środowiska

 • badanie stanu jakości gruntów i wód,
 • projektowanie sieci monitoringu wód,
 • wiercenie piezometrów,
 • monitoring wód.

Studnie i ujęcia wód podziemnych

 • wiercenie studni przydomowych i przemysłowych ujęć wód,
 • projekty i dokumentacje hydrologiczne studni,
 • likwidacja studni/ujęć wód podziemnych,
 • operaty wodnoprawne na użytkowanie/likwidację studni,
 • analiza sprawności studni i jakości wód podziemnych.

 

Geofizyka

 • sondowanie elektrooporowe dla potrzeb projektowania
  ujęć wód podziemnych,
 • sondowanie elektrooporowe dla potrzeb
  dokumentowania złóż kruszywa naturalnego.

Kontakt

HydroGeoStudio Paczuski Sulkowski Sp.J.

ul. Antoniewska 50

02-977 Warszawa

 

NIP: 521-361-31-72

Regon: 143329516

KRS: 0000392599

 

Zarząd

Tomasz Sulkowski

602 181 157

Piotr Paczuski

503 311 815

 

tel. +48 22 856 82 15

fax +48 22 856 82 16

e-mail: biuro@hgs.waw.pl

 

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

p.paczuski@hgs.waw.pl

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI | OBOWIĄZEK INFORMACYJNY