HYDROGEOLOGIA

Blog

głęboka studnia

Studnie to konstrukcje, które są wykorzystywane między innymi na prywatnych posesjach, w przemyśle oraz w systemach wodociągowych. Z uwagi na mnogość zastosowań wyróżniamy wiele rodzajów tych instalacji. Na uwagę zasługują na przykład studnie głębinowe. Czym się wyróżniają, gdzie znajdują zastosowanie i co jeszcze trzeba wiedzieć na ich temat?

studnia z wodą

Studnie to urządzenia przeznaczone do pobierania wody podziemnej oraz obniżania poziomu wody gruntowej. Stosuje się je nie tylko do indywidualnego poboru wody, ale również w systemach wodociągowych oraz w przemyśle. Z uwagi na to, że są wykorzystywane w wielu miejscach, możemy rozróżnić wiele rodzajów studni, a co za tym idzie – funkcji, które pełnią.

podpisywanie pozwolenia

Niektóre inwestycje budowlane wiążą się z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów. Mowa tutaj na przykład o pozwoleniu wodnoprawnym, czyli o decyzji administracyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia inwestycji, które mogą wpływać na stan wód podziemnych albo powierzchniowych. Kto i w jakich przypadkach musi się starać o otrzymanie takiego pozwolenia?

punkty pomiarowe wód gruntowych

Prace geologiczne i hydrogeologiczne wymagają zastosowania odpowiednich sprzętów. Na przykład przed postawieniem nieruchomości warto zweryfikować, czy na wybranym obszarze nie występuje ryzyko podtopień, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Przydadzą się do tego piezometry. Czym są te narzędzia i co trzeba wiedzieć na ich temat?

studnia

Jednym z zadań, którymi zajmują się firmy przeprowadzające badania geologiczne gruntu, jest sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej. Można ją tworzyć na przykład dla studni w celu ustalenia zasobów wód. Najprościej mówiąc, nazywamy nią opracowanie, które jest wymagane prawnie i przedstawia wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z przeprowadzaną inwestycją. Jakie dokładnie elementy powinny być zawarte w dokumentacji?

próbki gleby do badań

Rozpoczęcie budowy wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu kwestii formalnych i technicznych. Dobrze, żeby na placu budowy pojawił się między innymi geolog. Dzięki badaniom geologicznym gruntu można stwierdzić, czy planowane działania inwestycyjne są możliwe do wykonania, czy może konieczne jest dokonanie pewnych zmian albo rezygnacja. Jaki jest zakres takich badań i co jeszcze należy wiedzieć na ich temat?

Nadzór geotechniczny obiektu budowlanego obejmuje usługi o charakterze badawczo-doradczym. Eksperci prowadzący nadzór sprawdzają przede wszystkim, czy warunki gruntowo-wodne zastane na budowie pokrywają się z założeniami projektowymi, a tym samym czy mogą zostać zastosowane rozwiązania zaproponowane w projekcie. Ich rolą jest również monitorowanie sposobu przeprowadzania robót ziemnych (np. związanych z fundamentowaniem) oraz ich odbiór. Podstawowym zadaniem wspomnianego nadzoru jest także doradztwo w zakresie bezpieczeństwa tych robót.

Geologia inżynierska i geotechnika to dziedziny wiążące ze sobą m.in. takie nauki jak geofizyka, inżynieria budowlana, mechanika gruntów, gruntoznawstwo, hydrogeologia, geomorfologia, geofizyka czy geochemia. Wykorzystywane są one przede wszystkim przy projektowaniu oraz wznoszeniu różnego rodzaju budynków. Warto wspomnieć, że geolodzy i geotechnicy po przeprowadzeniu stosownych badań, przygotowują dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne, które są niezbędnym elementem przygotowań do realizacji niemal każdej inwestycji budowlanej.

Zgodnie z prawem budowlanym, a także prawem geologiczno-górniczym, rozpoczęcie realizacji projektu budowlanego wymaga uprzedniego przeprowadzenia odpowiednich badań, które pozwolą prawidłowo ocenić warunki gruntowe. Prace tego typu mogą sprowadzać się do przygotowania dokumentacji geotechnicznej lub wymagać dodatkowego przeprowadzenia dokładnych badań geologiczno-inżynieryjnych. Następnie na ich podstawie opracowuje się dokumentację geotechniczno-inżynieryjną, która składana jest do odpowiedniego organu razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Nieużytkowane otwory wiertnicze zazwyczaj są likwidowane. Proces ten jest obwarowany przepisami zawartymi w Prawie Geologicznym i Górniczym z dnia 9 czerwca 2011 roku i nadzorowany przez organy administracji samorządowej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, czy też Państwowego Instytutu Geologicznego. Zatem, jakie prace obejmuje likwidacja otworów wiertniczych?