HYDROGEOLOGIA

Blog

Każda inwestycja, która wpływa na środowisko, wymaga wydania zezwalającej na nią decyzji administracyjnej. Zostało to ujęte w Prawie Budowlanym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem, jaką dokumentację należy przygotować, chcąc uzyskać decyzję zezwalającą na inwestycję ingerującą w środowisko i czym są tzw. operaty wodnoprawne? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w dalszej części naszego poradnikowego artykułu.

Badanie geologiczne służy głównie określeniu poziomu wód gruntowych oraz kategorii geotechnicznej gruntu. Zaniedbania w tym względzie mogą mieć niestety wiele negatywnych konsekwencji dla planowej inwestycji (np. posiadanie budynku i związane z tym pękanie murów oraz podmakanie i zalewanie fundamentów, czy też piwnic). Zatem, na czym dokładnie polega opracowanie dokumentacji geologicznej?

Piezometrami nazywa się małośrednicowe urządzenia, wykorzystywane do pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych (gruntowych) oraz oceny ich jakości. Wiercenie piezometrów stanowi podstawowy element ekspertyz hydrologicznych. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na wyznaczenie kierunku spływu wód oraz określenie miejsc, w których wody gruntowe występują płycej pod powierzchnią ziemi.

Wykop to odpowiednio ukształtowana przestrzeń powstała po usunięciu z niej gruntu. Jest on nieodłącznym elementem budownictwa i stanowi podstawę realizowanych prac ziemnych oraz fundamentowych. Wykopy narażone na niszczące działanie wód gruntowych lub opadowych należy zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie.

Instalacja igłofiltrowa to technologia umożliwiająca przygotowanie terenu pod budowę dróg czy wznoszenie budynków. Dzięki igłofiltrom możliwe jest odwadnianie wykopów, gruntów płaskich czy terenów charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych. Efektywna praca takiej instalacji wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Wśród metod odwadniania wykopów wyróżnia się technikę wgłębną, powierzchniową i mieszaną. Jednak czym się różnią i jak je prawidłowo wykonać?

Geologia inżynierska zajmuje się m.in. badaniem warunków wodnych i gruntowych w pobliżu obiektów budowlanych. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie obwarowane jest szeregiem wymagań regulowanych aktami prawnymi. Wszelkie braki w tym zakresie mogą niestety uniemożliwić otrzymanie pozwolenia na budowę. Jak powinny zatem przebiegać prace realizowane w ramach geologii inżynierskiej?

W naszym kraju rośnie ilość indywidualnych ujęć wody, gdyż tego typu rozwiązanie pozwala znacząco zmniejszyć rachunki za wodę w gospodarstwie domowym. Pozyskiwana z nich woda wykorzystywana jest do celów spożywczych oraz gospodarczych. Przed przystąpieniem do budowy studni należy jednak przeprowadzić odpowiednie pomiary stanu wód podziemnych.

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku dokumentacji geotechnicznej. Warto zaznaczyć jednak, że oba zestawy są regulowane prawnie, a ich pomylenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet zaważyć na przebiegu realizacji danego projektu z dziedziny inżynierii lądowej.

Badania agresywności wód wobec betonu wykonuje się wówczas, gdy w miejscu budowy występują wody gruntowe powyżej poziomu posadowienia obiektu. Procedura ta jest konieczna przede wszystkim w przypadku budynków z podpiwniczeniem lub z podziemnymi kondygnacjami. Sprowadza się ona do oceny potencjalnych właściwości korozyjnych wód gruntowych w stosunku do betonowych elementów konstrukcyjnych znajdujących się pod ich poziomem.