HYDROGEOLOGIA

podpisywanie pozwolenia

Niektóre inwestycje budowlane wiążą się z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów. Mowa tutaj na przykład o pozwoleniu wodnoprawnym, czyli o decyzji administracyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia inwestycji, które mogą wpływać na stan wód podziemnych albo powierzchniowych. Kto i w jakich przypadkach musi się starać o otrzymanie takiego pozwolenia?

Jakie usługi wodne wymagają pozwoleń wodnoprawnych? 

O konieczności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych mówimy przede wszystkim w przypadku rozmaitych usług wodnych. Są to sytuacje, w których planowany jest pobór wód podziemnych lub powierzchniowych oraz uzdatnianie czy dystrybucja wód. Pozwolenie wodnoprawne trzeba również uzyskać, dla miejsc, w których będą odbierane i oczyszczane ścieki. Pozostałe wymogi to:

  • wprowadzanie ścieków do wód albo do ziemi,
  • korzystanie z wód do celów energetyki,
  • magazynowanie, retencjonowanie albo piętrzenie wód podziemnych i powierzchniowych,
  • odwadnianie gruntów, wykopów budowlanych lub obiektów.

Kiedy jeszcze konieczne jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych? 

Możemy wymienić jeszcze kilka przypadków, w których uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych jest koniecznością. Jest to między innymi szczególne korzystanie z wód, w tym używanie wody, która znajduje się w rowach i w stawach czy korzystanie wód do celów spławu i żeglugi. Dokument jest wymagany też w razie potrzeby wykonania urządzeń wodnych czy planowania rekultywacji wód podziemnych albo powierzchniowych.

Kolejnym przypadkiem jest prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez śródlądowe drogi wodne i wały przeciwpowodziowe. Możemy też wymienić wiele urządzeń wodnych wymagających pozwolenia wodnoprawnego, na przykład urządzenia wodne piętrzące, obiekty do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych, mury oporowe, obiekty energetyki wodnej.