HYDROGEOLOGIA

dokumentacja techniczna

Kiedy wystarczy dokumentacja badań podłoża gruntowego?

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej ograniczonej do geotechnicznych badań podłoża gruntowego jest niezbędne zawsze, gdy realizowane są prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę. Badania geotechniczne są właściwie pierwszym krokiem, jaki należy wykonać (nawet przed powstaniem projektu budynku). Pozwalają one bowiem na dokładne określenie właściwości gruntu na danej działce (np. jego struktury czy poziomu i przewidywanych zmian wód gruntowych) oraz opracowanie zaleceń dotyczących dostosowania projektu budowlanego do warunków geologicznych. Przygotowanie odpowiednio opracowanej dokumentacji jest nie tylko warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę, ale jest również opłacalne, gdyż pozwala uniknąć m.in. nieodpowiedniego dobrania izolacji fundamentów do warunków wodnych na działce. Warto dodać, że dokumentacja tego rodzaju nie wymaga zatwierdzenia.

Kiedy konieczna jest dodatkowa dokumentacja geologiczno-inżynieryjna?

Celem badań geotechnicznych jest również przyporządkowanie danego terenu do odpowiedniej (jednej z trzech) kategorii warunków wodno-gruntowych. Jeżeli planowane jest wybudowanie na działce budynku większego niż prosty, maksymalnie dwukondygnacyjny obiekt budowlany, zakładana inwestycja wiąże się z dużymi kosztami lub będzie w istotny sposób ingerować w warunki geologiczno-przyrodnicze na działce, to opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej musi zawierać również specjalistyczne badania geologiczne. Ich rola jest taka sama, jak w przypadku badań geotechnicznych, aczkolwiek wyniki wymagają zatwierdzenia przez właściwy dla danego terenu Wydział Ochrony Środowiska.

Jaki widać na powyższych przykładach, rola badań geotechniczno-inżynieryjnych jest bardzo istotna. Chociaż nie wszystkie ich rodzaje podlegają takim samym zasadom, ich zasadniczym celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa danej inwestycji. Należy więc o nich bezwzględnie pamiętać, ponieważ konsekwencje niedopatrzeń w tym zakresie mogą okazać się sporym obciążeniem finansowym.