HYDROGEOLOGIA

geologia i geotechnika inżynierska

Podstawowe zadania geologii i geotechniki inżynierskiej

Geologia inżynierska zajmuje się badaniem i opisywaniem stanu wodno-gruntowego danego terenu na potrzeby wznoszenia na nim różnego rodzaju obiektów budowlanych. W naszym kraju głównym tematem badań geologicznych są osady czwartorzędowe, ponieważ pokrywają one aż 80% jego powierzchni. Geotechnika inżynierska zajmuje się natomiast właściwościami gruntu na potrzeby projektowania budynków naziemnych (w szczególności ich fundamentów), podziemnych oraz infrastruktury drogowej. Nauka ta ma szczególne znaczenie w krajach zagrożonych częstymi trzęsieniami ziemi. W takich przypadkach jest bowiem wykorzystywana do ochrony projektowanych budynków przed skutkami drgań sejsmicznych. 

Badania geotechniczne zasadniczo dzielimy na trzy etapy: 

  • badania wstępne,
  • badania podczas wznoszenia budowli,
  • kontrola i weryfikacja badań w trakcie użytkowania obiektu.

Do czego wykorzystuje się geologię i geotechnikę inżynierską?

Geotechnika inżynierska i geologia najczęściej wykorzystywane są do pracy nad projektami budynków mieszkalnych, przemysłowych i usługowych oraz infrastruktury publicznej i przemysłowej (np. wodociągi, gazociągi, tunele, linie kolejowe, mosty, lotniska). Wspomniane dziedziny będą również niezbędne przy tworzeniu kopalń, rezerwatów, platform wiertniczych czy rurociągów morskich.

Podsumowując, żadna konstrukcja nie powstałaby, gdyby nie praca inżynierów i techników zajmujących się badaniem stanu wody i gruntów w Polsce. Kompleksowe badania w tym zakresie warunkują bowiem funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.