HYDROGEOLOGIA

Nadzory geotechniczne

Jak przebiega taki nadzór?

Nadzorem geotechnicznym może być objęta dowolna inwestycja budowlana, począwszy od niewielkiego domu jednorodzinnego, po zaawansowane technologicznie budowle, takie jak mosty, drogi, linie kolejowe czy budynki wielorodzinne. Wskazania dotyczące konieczności objęcia danej inwestycji nadzorem geotechnicznym znajdują się w dokumentacji geotechnicznej tworzonej na etapie projektowania. Powstaje ona m.in. na podstawie wyników badań geologicznych realizowanych na miejscu przyszłej budowy (tzw. badania in situ). Nie wyklucza to jednak konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz już w trakcie trwania robót ziemnych. Ponadto warto zaznaczyć, że nadzór geotechniczny może być prowadzony również po oddaniu do użytku obiektu budowlanego. Przykładowo może to wynikać z konieczności monitorowania sposobu osiadania budynku.

Jakie usługi wykonywane są w ramach nadzoru geotechnicznego?

Zakres nadzoru geotechnicznego każdorazowo powinien być dostosowany do specyfiki danej inwestycji. Rodzaj wykonywanych usług zależy bowiem m.in. od stopnia skomplikowania inwestycji oraz rodzaju gruntu, na którym ma być posadowiona.

Na liście najpopularniejszych działań realizowanych w ramach nadzoru znajdują się m.in.:

  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • badania płytą statyczną VSS,
  • badania zagęszczenia i nośności sondą dynamiczną,
  • określanie wahań poziomu wód gruntowych,
  • pobory prób gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych.

Profesjonalny nadzór geotechniczny ułatwia sprawne przeprowadzenie robót ziemnych, gdyż wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa na budowie oraz eliminuje ryzyko wystąpienia niespodziewanych przestojów. Z pewnością nie należy w tym obszarze oszczędzać, gdyż nawet niewielkie niedociągnięcia mogą mieć poważne skutki – od strat materialnych związanych z przestojami w budowie, znacznym wzrostem poziomu wydatków czy koniecznością naprawiania ewentualnych usterek, po kwestie bezpieczeństwa pracowników, a w dalszej perspektywie – użytkowników danego obiektu.