HYDROGEOLOGIA

studnia

Jednym z zadań, którymi zajmują się firmy przeprowadzające badania geologiczne gruntu, jest sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej. Można ją tworzyć na przykład dla studni w celu ustalenia zasobów wód. Najprościej mówiąc, nazywamy nią opracowanie, które jest wymagane prawnie i przedstawia wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z przeprowadzaną inwestycją. Jakie dokładnie elementy powinny być zawarte w dokumentacji?

W jakiej formie wydaje się dokumentację hydrogeologiczną?

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zgodnie z nim dokumentacja hydrogeologiczna może być sporządzona w formie papierowej albo elektronicznej (zapisanej na informatycznym nośniku danych, zabezpieczonej przed ingerencją w jej treść).

Niezależnie od formy konieczne jest umieszczenie w dokumencie: strony tytułowej z danymi podmiotu sporządzającego i zamawiającego dokumentację oraz jej tytułem. Konieczne jest też wskazanie nazwisk osób, które go sporządzają oraz ich numerów geologicznych. W dokumentacji nie może zabraknąć części opisowej i spisu literatury.

Elementy dokumentacji hydrogeologicznej

Wiemy już, w jaki sposób powinna być skonstruowana dokumentacja hydrogeologiczna. Jeśli chodzi o szczegółowe elementy, które muszą wchodzić w jej zakres, to zaliczamy do nich między innymi:

  • charakterystyka obecnego i planowanego sposobu zaopatrzenia w wodę,
  • opis przeprowadzonych badań wraz z wynikami,
  • szczegółową charakterystykę ujęć,
  • opis zasobów eksploatacyjnych, stanu środowiska i jakości wód podziemnych,
  • określenie strefy ochronnej ujęcia,
  • wnioski i zalecenia (eksploatacja, zabezpieczenia i zagospodarowanie terenu).

Ważne jest też, aby wraz z dokumentacją dostarczyć załączniki graficzno-tabelaryczne.