HYDROGEOLOGIA

Odwadnianie tuneli

 

Mianowicie obniża się nośność podłoża, powstają deformacje, rozmiękczają się pobocza drogowe, naruszona zostaje konstrukcja stromych zboczy oraz tworzą się niebezpieczne osuwiska. Z tego powodu, już na etapie projektowania infrastruktury drogowej, należy zaplanować system szybkiego i skutecznego odprowadzania wód opadowych. W przypadku tuneli i sieci podziemnych największe znaczenie ma system odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego.

System odwodnienia powierzchniowego

Powierzchniowe odwadnianie tuneli polega na uporządkowaniu i skrupulatnym zaprojektowaniu powierzchni terenu przyległego do tunelu, w celu stworzenia odpowiednich warunków spływu wód opadowych i roztopowych. Spływ musi odbywać się w kierunku urządzenia odwadniającego, aby ograniczyć ilość wód przenikających do podłoża. System odwodnienia, do którego spływa woda, musi być natomiast wykonany poprzecznie w stosunku do kierunku, w jakim zlokalizowany jest tunel lub przejście podziemne. Ostatnim elementem systemu odwodnienia powierzchniowego jest zbiornik odbierający wody opadowe, do którego uchodzą rurki systemu. W takim wypadku można zatem zaprojektować nowy odbiornik lub wykorzystać już istniejący moduł, doprowadzając do niego rurki systemu.

System odwodnienia wgłębnego

Wgłębne odwadnianie sieci podziemnych, w tym tuneli i przejść podziemnych, pełni dwojaką funkcję. W przypadku tuneli płytkich obniża poziom wód gruntowych, nie dopuszczając do ich zalania. W przypadku tuneli głębokich, kiedy obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej nie jest korzystne dla ekosystemu, funkcją odwadniania wgłębnego jest przejęcie dopływu wód gruntowych i wyprowadzenie ich poza konstrukcję sieci podziemnej. W tej sytuacji najważniejsze jest obniżenie ciśnienia wody oddziałującego na konstrukcję. System odwadniania wgłębnego należy nanieść na konstrukcję oczywiście jeszcze na etapie projektu. Pierwszym elementem takiego systemu są sączki odwadniające, które drenują tunel lub przejście podziemne. Z sączkami drenażu poprzecznego łączy się konstrukcja drenażu systematycznego, która obniża poziom wody gruntowej. Poza konstrukcją tunelu buduje się odbiornik, z którego następnie woda jest odprowadzana grawitacyjnie lub pompowo na zewnątrz konstrukcji.

Odwadnianie infrastruktury komunikacyjnej wpływa na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przesyłu prądu czy gazu. Przed realizacją prac, konieczne jest naniesienie planu systemu na projekt obejmujący budowę tunelu, drogi, mostu czy sieci podziemnej.