HYDROGEOLOGIA

wiercenie studni chłonnych

 

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczęciem inwestycji zalecane jest wykonanie analizy gruntowo-wodnej terenu, czyli rozpoznanie układu poszczególnych warstw gruntu oraz określenie poziomu wód gruntowych. Warunkiem budowy studni jest usytuowanie warstwy przepuszczalnej w postaci piachu lub żwiru pod warstwą nieprzepuszczalną w obrębie struktury ponad poziomem wód gruntowych. Obowiązujące przepisy wymagają, aby studnia została umiejscowiona na głębokości ok. 3 m pod powierzchnią gruntu. Zaleca się również, aby warstwa rozsączająca była usytuowana ok. 1,5 m nad poziomem wód gruntowych. W związku z tym wiercenie studni chłonnych na terenach charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych nie ma większego sensu. Warto dodać, że instalacja powinna być poprowadzona minimum 3 m od granicy działki, 2 m od budynku i 30 m od sieci wodociągowej.

Wykonanie studni

Studnię chłonną wykonuje się z kręgów betonowych o średnicy 1 m i wysokości 50 cm lub segmentów z tworzyw sztucznych. Woda powierzchniowa, opadowa odprowadzana jest przez rury drenażowe o średnicy 15 cm. Należy pamiętać, aby głębokość drenażu przekraczała poziom przemarzania gruntu. W Polsce, w zależności od regionu, jest to od 80 do 120 cm. Dno wykopu wypełnia się piaskiem lub żwirem warstwą o grubości minimum 50 cm, a następnie umieszcza w nim najniższy, perforowany krąg lub skrzynkę rozsączającą. Ściany, a szczególnie dno wykopu wokół studni zazwyczaj zabezpiecza się geowłókniną. Podłączenie systemu drenażowego powinno mieć miejsce 50-70 cm pod powierzchnią gruntu, a samo ujście rury drenażowej znajdować się ok. 20 cm nad warstwą przepuszczalną wypełniającą dno studni.

Prawidłowo wykonana instalacja studni chłonnej wraz z ewentualnym systemem drenażu zasilającego, pomaga w znacznym stopniu uporać się z okresowym zaleganiem wód opadowych na terenach o glebie trudno- lub nieprzepuszczalnej. Moduł tego typu, z uwagi na niski koszt wykonania i prostotę użytkowania, stanowi rozwiązanie zalecane przez specjalistów. Ponadto studnia chłonna jest estetyczna i nadmiernie nie ingeruje w wygląd działki, ponieważ nie licząc wylewki, całkowicie pozostaje pod powierzchnią gruntu.