HYDROGEOLOGIA

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Różnica pomiędzy dokumentacją geologiczno-inżynierską a geotechniczną

Wszelkie rozgraniczenia i różnice są częściowo uregulowane prawnie przez stosowne organy. Dokumentacją geotechniczną określa się dokumenty i pisma powstałe wskutek czynności badawczych, które zostały poczynione w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych oraz odkształcalności gruntów, okresowej zmienności i stateczności nasypów. Definicja regulowana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ustawą z 24 września 1998 roku, a ponadto regulowana jest poprzez normę PN-B-02479: 1998 pkt 1.3.2. Według obowiązujących norm, badania geotechniczne obejmują wszelkie roboty terenowe, które nie powodują negatywnych zmian w środowisku naturalnym.

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej należy sporządzać w przypadku wykonywania prac mających określić warunki geologiczno-inżynierskie (m.in. wszelkie geologiczne czynności realizowane poniżej powierzchni ziemi). Zgodnie z art. 32, pkt. 1 ustawy dotyczącej prawa geologicznego i górniczego, prace te mogą być wykonywane wyłącznie po sporządzeniu wcześniejszego projektu geologicznego. Geotechnika inżynierskato gałąź inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową, a więc z określaniem właściwości gruntów pod kątem projektowania. W związku z tym bezwzględnie należy ująć w raporcie także prognozowany wpływ prac na środowisko oraz szczegółowy zapis procesów geodynamicznych.

Zapisy prawne dotyczące sporządzania wspomnianych typów dokumentacji nie są ściśle określone i czasami wzajemnie się wykluczają. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia problematycznych warunków gruntowych, wymagane jest wykonanie zarówno dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, jak i geotechnicznej.