HYDROGEOLOGIA

Nadzór geotechniczny obiektu budowlanego obejmuje usługi o charakterze badawczo-doradczym. Eksperci prowadzący nadzór sprawdzają przede wszystkim, czy warunki gruntowo-wodne zastane na budowie pokrywają się z założeniami projektowymi, a tym samym czy mogą zostać zastosowane rozwiązania zaproponowane w projekcie. Ich rolą jest również monitorowanie sposobu przeprowadzania robót ziemnych (np. związanych z fundamentowaniem) oraz ich odbiór. Podstawowym zadaniem wspomnianego nadzoru jest także doradztwo w zakresie bezpieczeństwa tych robót.

Geologia inżynierska i geotechnika to dziedziny wiążące ze sobą m.in. takie nauki jak geofizyka, inżynieria budowlana, mechanika gruntów, gruntoznawstwo, hydrogeologia, geomorfologia, geofizyka czy geochemia. Wykorzystywane są one przede wszystkim przy projektowaniu oraz wznoszeniu różnego rodzaju budynków. Warto wspomnieć, że geolodzy i geotechnicy po przeprowadzeniu stosownych badań, przygotowują dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne, które są niezbędnym elementem przygotowań do realizacji niemal każdej inwestycji budowlanej.

Nieużytkowane otwory wiertnicze zazwyczaj są likwidowane. Proces ten jest obwarowany przepisami zawartymi w Prawie Geologicznym i Górniczym z dnia 9 czerwca 2011 roku i nadzorowany przez organy administracji samorządowej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, czy też Państwowego Instytutu Geologicznego. Zatem, jakie prace obejmuje likwidacja otworów wiertniczych?

Zgodnie z prawem budowlanym, a także prawem geologiczno-górniczym, rozpoczęcie realizacji projektu budowlanego wymaga uprzedniego przeprowadzenia odpowiednich badań, które pozwolą prawidłowo ocenić warunki gruntowe. Prace tego typu mogą sprowadzać się do przygotowania dokumentacji geotechnicznej lub wymagać dodatkowego przeprowadzenia dokładnych badań geologiczno-inżynieryjnych. Następnie na ich podstawie opracowuje się dokumentację geotechniczno-inżynieryjną, która składana jest do odpowiedniego organu razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Każda inwestycja, która wpływa na środowisko, wymaga wydania zezwalającej na nią decyzji administracyjnej. Zostało to ujęte w Prawie Budowlanym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem, jaką dokumentację należy przygotować, chcąc uzyskać decyzję zezwalającą na inwestycję ingerującą w środowisko i czym są tzw. operaty wodnoprawne? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w dalszej części naszego poradnikowego artykułu.