HYDROGEOLOGIA

Piezometrami nazywa się małośrednicowe urządzenia, wykorzystywane do pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych (gruntowych) oraz oceny ich jakości. Wiercenie piezometrów stanowi podstawowy element ekspertyz hydrologicznych. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na wyznaczenie kierunku spływu wód oraz określenie miejsc, w których wody gruntowe występują płycej pod powierzchnią ziemi.

Wykop to odpowiednio ukształtowana przestrzeń powstała po usunięciu z niej gruntu. Jest on nieodłącznym elementem budownictwa i stanowi podstawę realizowanych prac ziemnych oraz fundamentowych. Wykopy narażone na niszczące działanie wód gruntowych lub opadowych należy zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie.

Wśród metod odwadniania wykopów wyróżnia się technikę wgłębną, powierzchniową i mieszaną. Jednak czym się różnią i jak je prawidłowo wykonać?

Instalacja igłofiltrowa to technologia umożliwiająca przygotowanie terenu pod budowę dróg czy wznoszenie budynków. Dzięki igłofiltrom możliwe jest odwadnianie wykopów, gruntów płaskich czy terenów charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych. Efektywna praca takiej instalacji wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Geologia inżynierska zajmuje się m.in. badaniem warunków wodnych i gruntowych w pobliżu obiektów budowlanych. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie obwarowane jest szeregiem wymagań regulowanych aktami prawnymi. Wszelkie braki w tym zakresie mogą niestety uniemożliwić otrzymanie pozwolenia na budowę. Jak powinny zatem przebiegać prace realizowane w ramach geologii inżynierskiej?