HYDROGEOLOGIA

Każda inwestycja, która wpływa na środowisko, wymaga wydania zezwalającej na nią decyzji administracyjnej. Zostało to ujęte w Prawie Budowlanym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem, jaką dokumentację należy przygotować, chcąc uzyskać decyzję zezwalającą na inwestycję ingerującą w środowisko i czym są tzw. operaty wodnoprawne? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w dalszej części naszego poradnikowego artykułu.

Badanie geologiczne służy głównie określeniu poziomu wód gruntowych oraz kategorii geotechnicznej gruntu. Zaniedbania w tym względzie mogą mieć niestety wiele negatywnych konsekwencji dla planowej inwestycji (np. posiadanie budynku i związane z tym pękanie murów oraz podmakanie i zalewanie fundamentów, czy też piwnic). Zatem, na czym dokładnie polega opracowanie dokumentacji geologicznej?

Wykop to odpowiednio ukształtowana przestrzeń powstała po usunięciu z niej gruntu. Jest on nieodłącznym elementem budownictwa i stanowi podstawę realizowanych prac ziemnych oraz fundamentowych. Wykopy narażone na niszczące działanie wód gruntowych lub opadowych należy zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie.

Piezometrami nazywa się małośrednicowe urządzenia, wykorzystywane do pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych (gruntowych) oraz oceny ich jakości. Wiercenie piezometrów stanowi podstawowy element ekspertyz hydrologicznych. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na wyznaczenie kierunku spływu wód oraz określenie miejsc, w których wody gruntowe występują płycej pod powierzchnią ziemi.

Instalacja igłofiltrowa to technologia umożliwiająca przygotowanie terenu pod budowę dróg czy wznoszenie budynków. Dzięki igłofiltrom możliwe jest odwadnianie wykopów, gruntów płaskich czy terenów charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych. Efektywna praca takiej instalacji wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.