HYDROGEOLOGIA

Warunki glebowe, jakość podłoża i przebieg podziemnych źródeł wody to główne czynniki mające wpływ na sposób realizacji inwestycji budowlanych. Z tego względu masowi deweloperzy czy prywatni inwestorzy przykładają dużą wagę do badania gruntów pod kątem cieków wodnych. Opinie hydrologiczne pomagają także przy budowie przydomowych studni, które w ostatnich latach zaczęły cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Specjalistyczne badania i ekspertyzy hydrologiczne, wykonywane są przez doświadczonych geologów i hydrogeologów.

Operat wodnoprawny to specjalistyczny dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Tak jak w przypadku większości inwestycji budowlanych, również przy wielu inwestycjach wodnych pozwolenie tego typu może okazać się niezbędne. Kiedy zatem konieczne jest wykonanie operatu wodnoprawnego, jak powinien wyglądać taki dokument i jakie podmioty są upoważnione do jego wykonania?

Na terenach z gruntem słabo przepuszczalnym i gliniastym nagminnie powstaje problem z płynnym odprowadzaniem wód opadowych. Jeżeli nie ma ujścia dla wód powierzchniowych w postaci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, skutecznym rozwiązaniem może okazać się uzbrojenie terenu w sieć rur drenażowych oraz wiercenie studni chłonnych. Moduł tego typu może ponadto stanowić uzupełnienie dla przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzać wstępnie oczyszczone ścieki w głębsze warstwy gleby, przejmując tym samym funkcję drenażu rozsączającego, jako ostatniego elementu takiego układu.

Odprowadzanie wody z dróg, autostrad, tuneli i mostów jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Drogi narażane na częste zalewanie, zamarzanie i odmarzanie, przy długotrwałym działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tracą swoje podstawowe cechy.

Większość prac wykopowych odbywa się poniżej poziomu wód gruntowych. Podmokły teren to zwykle duży problem, ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia osunięć terenu. Odwodnienia wykopów są w takich przypadkach niezbędne do tego, by prace przebiegały w sposób sprawny i bezpieczny. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko grunt może zostać poddany odwadnianiu. Jeśli budynek został już wzniesiony, a podłoże jest zbyt wilgotne, należy rozważyć jego profesjonalne odwodnienie, które prawdopodobnie uchroni fundamenty czy piwnice przed niszczeniem.