HYDROGEOLOGIA

Blog

Geologia inżynierska zajmuje się m.in. badaniem warunków wodnych i gruntowych w pobliżu obiektów budowlanych. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie obwarowane jest szeregiem wymagań regulowanych aktami prawnymi. Wszelkie braki w tym zakresie mogą niestety uniemożliwić otrzymanie pozwolenia na budowę. Jak powinny zatem przebiegać prace realizowane w ramach geologii inżynierskiej?

W naszym kraju rośnie ilość indywidualnych ujęć wody, gdyż tego typu rozwiązanie pozwala znacząco zmniejszyć rachunki za wodę w gospodarstwie domowym. Pozyskiwana z nich woda wykorzystywana jest do celów spożywczych oraz gospodarczych. Przed przystąpieniem do budowy studni należy jednak przeprowadzić odpowiednie pomiary stanu wód podziemnych.

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku dokumentacji geotechnicznej. Warto zaznaczyć jednak, że oba zestawy są regulowane prawnie, a ich pomylenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet zaważyć na przebiegu realizacji danego projektu z dziedziny inżynierii lądowej.

Badania agresywności wód wobec betonu wykonuje się wówczas, gdy w miejscu budowy występują wody gruntowe powyżej poziomu posadowienia obiektu. Procedura ta jest konieczna przede wszystkim w przypadku budynków z podpiwniczeniem lub z podziemnymi kondygnacjami. Sprowadza się ona do oceny potencjalnych właściwości korozyjnych wód gruntowych w stosunku do betonowych elementów konstrukcyjnych znajdujących się pod ich poziomem.

Warunki glebowe, jakość podłoża i przebieg podziemnych źródeł wody to główne czynniki mające wpływ na sposób realizacji inwestycji budowlanych. Z tego względu masowi deweloperzy czy prywatni inwestorzy przykładają dużą wagę do badania gruntów pod kątem cieków wodnych. Opinie hydrologiczne pomagają także przy budowie przydomowych studni, które w ostatnich latach zaczęły cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Specjalistyczne badania i ekspertyzy hydrologiczne, wykonywane są przez doświadczonych geologów i hydrogeologów.

Operat wodnoprawny to specjalistyczny dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Tak jak w przypadku większości inwestycji budowlanych, również przy wielu inwestycjach wodnych pozwolenie tego typu może okazać się niezbędne. Kiedy zatem konieczne jest wykonanie operatu wodnoprawnego, jak powinien wyglądać taki dokument i jakie podmioty są upoważnione do jego wykonania?

Odprowadzanie wody z dróg, autostrad, tuneli i mostów jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Drogi narażane na częste zalewanie, zamarzanie i odmarzanie, przy długotrwałym działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tracą swoje podstawowe cechy.

Na terenach z gruntem słabo przepuszczalnym i gliniastym nagminnie powstaje problem z płynnym odprowadzaniem wód opadowych. Jeżeli nie ma ujścia dla wód powierzchniowych w postaci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, skutecznym rozwiązaniem może okazać się uzbrojenie terenu w sieć rur drenażowych oraz wiercenie studni chłonnych. Moduł tego typu może ponadto stanowić uzupełnienie dla przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzać wstępnie oczyszczone ścieki w głębsze warstwy gleby, przejmując tym samym funkcję drenażu rozsączającego, jako ostatniego elementu takiego układu.

Większość prac wykopowych odbywa się poniżej poziomu wód gruntowych. Podmokły teren to zwykle duży problem, ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia osunięć terenu. Odwodnienia wykopów są w takich przypadkach niezbędne do tego, by prace przebiegały w sposób sprawny i bezpieczny. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko grunt może zostać poddany odwadnianiu. Jeśli budynek został już wzniesiony, a podłoże jest zbyt wilgotne, należy rozważyć jego profesjonalne odwodnienie, które prawdopodobnie uchroni fundamenty czy piwnice przed niszczeniem.

Instalacja igłofiltrowa to prosty sposób na odwodnienie i osuszenie podmokłego terenu, aby możliwe było przeprowadzenie w jego obszarze prac budowlanych. Warto podkreślić, że jest to obecnie najskuteczniejsza na rynku technologia. Montaż instalacji igłofiltrowych jest bowiem w pełni bezpieczny i stosunkowo szybki.