HYDROGEOLOGIA

Blog

Duża część robót budowlanych odbywa się poniżej tzw. zwierciadła wody gruntowej. Wymusza to na inwestorach konieczność osuszenia terenu przeznaczonego pod budowę. Jednym z polecanych rozwiązań pozwalających na szybkie, a co najważniejsze skuteczne odwodnienie gruntu są studnie depresyjne. Na czym polega zasada ich działania oraz w jakich sytuacjach wskazane jest ich zastosowanie?

Duże zagrożenie dla podziemnych elementów budynku stanowi woda, zarówna gruntowa, jak i ta pochodząca z opadów atmosferycznych. Trwale zalegając w okolicy fundamentów, prowadzi do ich trwałego zawilgocenia. Niestety sprzyja to rozwojowi grzybów i pleśni oraz osłabia całą konstrukcję. Z tego względu przy realizacji inwestycji budowlanych, bardzo istotną rolę odgrywają projekty odwodnień budynków. Jakie elementy zawierają tego typu dokumenty?

Odwadnianie obiektów liniowych jest istotnym etapem w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Dobra instalacja gwarantuje ochronę obiektów przed zalaniem i ogólnym niszczeniem, a więc niweluje ryzyko ponoszenia przez inwestora dodatkowych kosztów związanych z ich eksploatacją. Ponadto, sprawny system odwadniania dróg, tuneli oraz sieci podziemnych poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne.

Studnie depresyjne są bardzo często stosowane na różnego rodzaju terenach, które należy odpowiednio przygotować do planowanych prac budowlanych. Podstawowym zadaniem takiej studni jest obniżenie poziomu wilgoci w glebie, a więc osuszenie gruntu czy odwadnianie wykopów, na którego powierzchni mają powstać rozmaite elementy infrastruktury.