HYDROGEOLOGIA

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HydroGeoStudio Paczuski Sulkowski Sp. J., z siedzibą w Warszawie (02-977) przy ul. Antoniewskiej 50, zwany dalej “administratorem”.

 

Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres mailowy: rodo@hgs.waw.pl

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji umowy na realizację usługi, a także rozpatrywania reklamacji, w formie rękojmi lub gwarancji (art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych, dalej „RODO”) – przez okres realizacji przedmiotowej usługi, a także 2 lata od zakończenia świadczenia usługi;

  2. dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora, oraz w systemach i dokumentach bankowych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (prawo podatkowe, ustawa o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez 10 lat od zakończenia świadczenia usługi;

  4. kontaktu - udzielenia informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Twoje dane będą przetwarzane w czasie powadzenia korespondencji.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi bankowe, płatności elektroniczne operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz podmioty państwowe upoważnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Może Pani/ Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, poprawiania, przeniesienia do innego administratora, zgłoszenia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania.

Dokładamy najwyższej staranności w celu należytej ochrony danych, jednakże jeżeli mimo to uważa Pani/Pan że Państwa prawa nie są należycie przestrzegane przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia I realizacji umowy z Administratorem, bez nich nie mamy możliwości nawiązania relacji oraz podjęcia z Panią/Panem współpracy. Wykorzystanie danych w innych celach wynika z obowiązków prawnych lub uzasadnionego interesu administratora.