HYDROGEOLOGIA

Na terenach z gruntem słabo przepuszczalnym i gliniastym nagminnie powstaje problem z płynnym odprowadzaniem wód opadowych. Jeżeli nie ma ujścia dla wód powierzchniowych w postaci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, skutecznym rozwiązaniem może okazać się uzbrojenie terenu w sieć rur drenażowych oraz wiercenie studni chłonnych. Moduł tego typu może ponadto stanowić uzupełnienie dla przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzać wstępnie oczyszczone ścieki w głębsze warstwy gleby, przejmując tym samym funkcję drenażu rozsączającego, jako ostatniego elementu takiego układu.

Większość prac wykopowych odbywa się poniżej poziomu wód gruntowych. Podmokły teren to zwykle duży problem, ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia osunięć terenu. Odwodnienia wykopów są w takich przypadkach niezbędne do tego, by prace przebiegały w sposób sprawny i bezpieczny. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko grunt może zostać poddany odwadnianiu. Jeśli budynek został już wzniesiony, a podłoże jest zbyt wilgotne, należy rozważyć jego profesjonalne odwodnienie, które prawdopodobnie uchroni fundamenty czy piwnice przed niszczeniem.

Duża część robót budowlanych odbywa się poniżej tzw. zwierciadła wody gruntowej. Wymusza to na inwestorach konieczność osuszenia terenu przeznaczonego pod budowę. Jednym z polecanych rozwiązań pozwalających na szybkie, a co najważniejsze skuteczne odwodnienie gruntu są studnie depresyjne. Na czym polega zasada ich działania oraz w jakich sytuacjach wskazane jest ich zastosowanie?

Instalacja igłofiltrowa to prosty sposób na odwodnienie i osuszenie podmokłego terenu, aby możliwe było przeprowadzenie w jego obszarze prac budowlanych. Warto podkreślić, że jest to obecnie najskuteczniejsza na rynku technologia. Montaż instalacji igłofiltrowych jest bowiem w pełni bezpieczny i stosunkowo szybki.

Duże zagrożenie dla podziemnych elementów budynku stanowi woda, zarówna gruntowa, jak i ta pochodząca z opadów atmosferycznych. Trwale zalegając w okolicy fundamentów, prowadzi do ich trwałego zawilgocenia. Niestety sprzyja to rozwojowi grzybów i pleśni oraz osłabia całą konstrukcję. Z tego względu przy realizacji inwestycji budowlanych, bardzo istotną rolę odgrywają projekty odwodnień budynków. Jakie elementy zawierają tego typu dokumenty?