HYDROGEOLOGIA

Badanie geologiczne służy głównie określeniu poziomu wód gruntowych oraz kategorii geotechnicznej gruntu. Zaniedbania w tym względzie mogą mieć niestety wiele negatywnych konsekwencji dla planowej inwestycji (np. posiadanie budynku i związane z tym pękanie murów oraz podmakanie i zalewanie fundamentów, czy też piwnic). Zatem, na czym dokładnie polega opracowanie dokumentacji geologicznej?

Piezometrami nazywa się małośrednicowe urządzenia, wykorzystywane do pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych (gruntowych) oraz oceny ich jakości. Wiercenie piezometrów stanowi podstawowy element ekspertyz hydrologicznych. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na wyznaczenie kierunku spływu wód oraz określenie miejsc, w których wody gruntowe występują płycej pod powierzchnią ziemi.

Instalacja igłofiltrowa to technologia umożliwiająca przygotowanie terenu pod budowę dróg czy wznoszenie budynków. Dzięki igłofiltrom możliwe jest odwadnianie wykopów, gruntów płaskich czy terenów charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych. Efektywna praca takiej instalacji wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Wykop to odpowiednio ukształtowana przestrzeń powstała po usunięciu z niej gruntu. Jest on nieodłącznym elementem budownictwa i stanowi podstawę realizowanych prac ziemnych oraz fundamentowych. Wykopy narażone na niszczące działanie wód gruntowych lub opadowych należy zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie.

Wśród metod odwadniania wykopów wyróżnia się technikę wgłębną, powierzchniową i mieszaną. Jednak czym się różnią i jak je prawidłowo wykonać?