HYDROGEOLOGIA

Wśród metod odwadniania wykopów wyróżnia się technikę wgłębną, powierzchniową i mieszaną. Jednak czym się różnią i jak je prawidłowo wykonać?

Geologia inżynierska zajmuje się m.in. badaniem warunków wodnych i gruntowych w pobliżu obiektów budowlanych. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie obwarowane jest szeregiem wymagań regulowanych aktami prawnymi. Wszelkie braki w tym zakresie mogą niestety uniemożliwić otrzymanie pozwolenia na budowę. Jak powinny zatem przebiegać prace realizowane w ramach geologii inżynierskiej?

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku dokumentacji geotechnicznej. Warto zaznaczyć jednak, że oba zestawy są regulowane prawnie, a ich pomylenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet zaważyć na przebiegu realizacji danego projektu z dziedziny inżynierii lądowej.

W naszym kraju rośnie ilość indywidualnych ujęć wody, gdyż tego typu rozwiązanie pozwala znacząco zmniejszyć rachunki za wodę w gospodarstwie domowym. Pozyskiwana z nich woda wykorzystywana jest do celów spożywczych oraz gospodarczych. Przed przystąpieniem do budowy studni należy jednak przeprowadzić odpowiednie pomiary stanu wód podziemnych.

Badania agresywności wód wobec betonu wykonuje się wówczas, gdy w miejscu budowy występują wody gruntowe powyżej poziomu posadowienia obiektu. Procedura ta jest konieczna przede wszystkim w przypadku budynków z podpiwniczeniem lub z podziemnymi kondygnacjami. Sprowadza się ona do oceny potencjalnych właściwości korozyjnych wód gruntowych w stosunku do betonowych elementów konstrukcyjnych znajdujących się pod ich poziomem.