HYDROGEOLOGIA

Wiercenie studni chłonnych

Skuteczne odprowadzanie wody opadowej

Odwodnienia wykopów mogą być przeprowadzane na wiele sposobów. Jednym z nich jest wykonanie tzw. studni chłonnej. Jest to zbiornik z betonu lub tworzywa sztucznego w kształcie walca z perforowanymi bokami. Głębokość studni chłonnej powinna wynosić 3 m, a na jej dnie układa się ok. 20 cm warstwę żwiru. Tego rodzaju rozwiązanie stosuje się głównie na terenach, na których pierwsza warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna, co uniemożliwia szybkie wsiąkanie wody opadowej. Aby zalegająca woda nie zniszczyła wykopu, buduje się studnię chłonną, która zbiera deszczówkę i odprowadza ją poprzez perforacje i dno do warstwy przepuszczalnej. Należy pamiętać, że studnia chłonna umożliwia skuteczne odwadnianie wykopów jedynie w miejscach, w których występuje niski poziom wód gruntowych.

Studnie depresyjne przy głębokich wykopach

Do odwadniania głębokich wykopów wykorzystuje się depresyjne studnie odwadniające. W celu budowy studni depresyjnej należy wykonać głęboki i wąski odwiert, co prowadzi do powstania tzw. leja depresyjnego. We wnętrzu odwiertu umieszcza się pompę głębinową, której zadaniem jest odprowadzanie wody ku górze poprzez system rurociągów. Skutkiem działania studni depresyjnej jest obniżenie poziomu wód gruntowych na określonym obszarze. W przypadku rozległych wykopów lub wysokiego poziomu wód konieczne może okazać się wykonanie kilku bądź kilkunastu wykopów. Korzystanie z takiego rozwiązania minimalizuje ryzyko występowania podtopień. Studnie depresyjne pozwalają także na obniżenie naporu hydrostatycznego na wykop, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości fundamentów.

Wiercenie studni chłonnych i depresyjnych to powszechnie stosowane sposoby odwadniania wykopów. Skuteczność tych metod uzależniona jest w dużej mierze od wiedzy oraz doświadczenia osób wykonujących odwierty, a także od jakości wykorzystywanego sprzętu.