HYDROGEOLOGIA

Wiercenie piezometrów

Wykorzystywane są także do mierzenia bezpośredniego poziomu hydraulicznego wody oraz wysokości ciśnienia piezometrycznego w warstwie wodonośnej.

Wiercenie piezometrów

Piezometry wierci się w formie otworów o niewielkiej średnicy, przypominających nieco studnie głębinowe. Jednak w przeciwieństwie do studni, nie montuje się w nich pompy – piezometr nie jest więc wykorzystywany do stałego pobierania wody. Jest ona czerpana jedynie okresowo, w celu pobrania próbek przekazywanych do analiz fizykochemicznych, geochemicznych, a także bakteriologicznych. Piezometr wymaga również mniejszych średnich kolumny filtrowej niż studnia głębinowa. Ujmowanie wody z warstwy wodonośnej odbywa się poprzez dno otworu lub przez perforowaną część czynną.

Kiedy należy przeprowadzić wiercenie piezometrów?

Instalację piezometrów zaleca się w szczególności na terenach, na których występuje zagrożenie podtopieniami. Ekspertyzy hydrologiczne są istotnym postępowaniem mającym na celu ocenę zagrożenia powodziowego i określenie możliwych skutków zalania. Badania z wykorzystaniem piezometrów stosowane są również w przypadku różnego rodzaju inwestycji hydrotechnicznych (np. wały, zapory) lub mogących zanieczyścić wody podziemne (np. wysypiska śmieci, stacje paliw lub obszary, na których doszło do skażenia środowiska).

Piezometry wykonuje się najczęściej w celu rozpoznania i zbadania schematu krążenia oraz dynamiki wód gruntowych, jak również, gdy konieczne jest wykonanie pomiarów temperatury, opróbowań hydrogeochemicznych czy badań izotopowych. Element ten stanowi więc istotny element ekspertyz hydrologicznych przeprowadzanych na potrzeby gospodarki wodnej lub spraw sądowych. Są one też podstawą oceny i profilaktyki ewentualnego zagrożenia powodziowego.