HYDROGEOLOGIA

Odwodnienia wykopów – technika

Każda dokumentacja projektowa dotycząca wykopu fundamentowego musi uwzględniać warunki wodno-gruntowe. Jednym z opisywanych parametrów jest wysokość poziomu wód gruntowych. Pomiarów dokonuje się w odniesieniu do dna wykopu. Woda, która się tam gromadzi, utrudnia przeprowadzanie robót budowlanych, pogarsza mechaniczne właściwości gruntu i zwiększa ryzyko powstawania osuwisk. Jednak zastosowanie odpowiedniej metody odwodniania wykopów pozwoli przeprowadzić prace w bezpieczny sposób.

Powierzchniowe odwadnianie wykopów

Jest to metoda odwaniania wykopów nazywana również odwadnianiem bezpośrednim. Polega na przechwyceniu wód gruntowych i powierzchniowych spływających w głąb wykopu za pomocą systemu drenaży poziomych, rowów i studni zbiorczych. W tym celu wykonuje się system rowów, które wypełnia się kamieniami lub innym materiałem gruboziarnistym. Rowki nachylone są w ten sposób, aby wyprowadzić gromadzącą się w nich wodę poza rejon budowy bezpośrednio do studni zbiorczej.

Wgłębne odwadnianie wykopów

Odwodnienia wykopów przeprowadzane metodą wgłębną polegają na instalacji w miejscu planowanego wykopu systemu rur zaopatrzonych w filtry. Całość montowana jest w podłożu, a napływająca do rur woda ujmowana przez studnie wiercone oraz wpłukiwane. W ten sposób dochodzi do obniżenia zwierciadła wody gruntowej i zmniejszenia ciśnienia. Wówczas możliwe jest więc bezpieczne wykonanie wykopu. Z uwagi na warunki gruntowe lub technikę prowadzonych robót niekiedy łączy się wymienione metody odwadniania (tzw. odwadnianie mieszane).

Niezależnie od wybranej metody odwodnienia wykopu, zawsze należy mieć na względzie równowagę środowiska wodno-gruntowego w rejonie prowadzonych robót. Odwadnianie może bowiem powodować osiadanie znajdujących się w okolicy budynków oraz ograniczać ilość wody w ujęciach gospodarczych. Z tego względu zawsze powinno się odbywać pod okiem specjalistów.