HYDROGEOLOGIA

Prace realizowane w ramach geologii inzynierskiej

 

Rodzaj dokumentacji uzależniony jest od kategorii geotechnicznej

W zależności od rodzaju kategorii geotechnicznej, do której została zakwalifikowana dana inwestycja budowlana, opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej może się nieco różnić. W przypadku I kategorii, czyli budynków wznoszonych w nieskomplikowanych warunkach gruntowych (np. domy jednorodzinne), przeprowadza się opinię geotechniczną. Opcjonalnie można wykonać badanie podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny. W przypadku II kategorii obiektów (zlokalizowanych w złożonych warunkach) te elementy dokumentacji są już obowiązkowe. Natomiast III kategoria geotechniczna obejmuje obiekty posadowione w skomplikowanych warunkach geotechnicznych i dla nich przygotowuje się dodatkową dokumentację geologiczno-inżynierską, która zawiera wszystkie wskazane powyżej elementy, ale dodatkowo uzupełniona jest o projekt robót geologicznych.

Podstawowe elementy dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej obejmuje przede wszystkim sporządzenie opinii geotechnicznej. Składa się ona z części opisowej i graficznej. Zawiera opinie geologa dotyczące poziomu wód gruntowych oraz opisy poszczególnych warstw gruntu. Dokumentacja badania podłoża gruntowego zawiera dodatkowo wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntu. Na tym etapie do analiz często wykorzystuje się tzw. sondę dynamiczną. Kolejnym elementem dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej jest projekt geotechniczny, który przedstawia przewidywane zmiany właściwości podłoża gruntowego oraz ocenia nośność gruntu i jego osiadanie wraz z upływem czasu. Natomiast projekt robót geologicznych to najbardziej wymagający element dokumentacji, który wymaga zatwierdzenia w starostwie powiatowym. Wskazuje, w jaki sposób będą przebiegały prace w terenie i jakie badania laboratoryjne zostaną wykonane. Cała procedura jest czasochłonna i może potrwać nawet pół roku.

Geologia inżynierska wspiera prace związane z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych. Wymaga przeprowadzenia szeregu analiz i ekspertyz, które muszą być odpowiednio udokumentowane. Niezbędne elementy dokumentacji każdorazowo określa sam projektant. Warto skorzystać z usług specjalistów, gdyż pozwoli to uniknąć wielu problemów związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.