HYDROGEOLOGIA

Badania agresywności wód

Co oceniają badania agresywności wód wobec betonu?

Badania agresywności wód wobec betonu oceniają kilka kluczowych parametrów wody gruntowej, które decydują o tym, jak silne są jej właściwości korozyjne. Należy do nich odczyn pH, badany metodą potencjometryczną (wg normy ISO 4316), a także zawartość substancji takich jak:

  • agresywny chemicznie dwutlenek węgla (EN 13577),
  • siarczany (EN 196-2),
  • jony amonowe (ISO 7150-1),
  • magnez (EN ISO 7980).

Klasy ekspozycji określane na podstawie ekspertyz hydrologicznych – co determinują?

Na podstawie wyników ekspertyz hydrologicznychustala się, do której z trzech klas ekspozycji należy dane środowisko chemiczne. Klasy te oznaczane są kolejno symbolami XA1 (środowisko chemiczne mało agresywne), XA2 (środowisko chemiczne średnio agresywne) lub XA3 (środowisko chemiczne silnie agresywne). Co istotne, klasę ekspozycji determinuje zawsze najbardziej niekorzystna wartość danej właściwości korozyjnej. Określenia klasy dokonuje się, przyporządkowując otrzymane podczas badań wartości do tabeli, wskazującej wartości graniczne dla każdej z klas.

Klasy ekspozycji ustalone dzięki przeprowadzeniu ekspertyz hydrologicznych decydują przede wszystkim o doborze odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, które muszą zostać wykorzystane podczas budowy. Dla przykładu, dla klasy XA1 odpowiedni jest beton o min. zawartości cementu równej 300 kg/m3 i maksymalnym współczynniku woda/cement wynoszącym 0,55. Jednak dla klasy XA2 zastosować należy beton o zawartości min. 320kg/m3 i współczynniku w/c mniejszym niż 0,50. Z kolei klasa XA3 wymaga już zawartości cementu nie mniejszej niż 360 kg/m3 i współczynnika w/c nie wyższego niż 0,45. W przypadku klasy XA3 konieczne będzie też zastosowanie materiału o klasie wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C35/45, podczas gdy klasa ekspozycji XA1 i XA2 wymagają klasy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C30/37.

Skrupulatne przeprowadzenie badań agresywności wód wobec betonu jest więc konieczne, by zadbać o dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, które sprawdzą się w danych warunkach otoczenia oraz zagwarantują bezpieczeństwo realizowanych prac i trwałość wznoszonej budowli.