HYDROGEOLOGIA

Operat wodnoprawy

 

W jakich sytuacjach wykonuje się operaty wodnoprawne?

Operaty wodnoprawne wykonuje się przed podjęciem wszelkich działań wymagających pozwolenia Wód Polskich. Dotyczy to m.in. realizacji urządzeń wodnych, takich jak studnie, stawy (o powierzchni pow. 500 m2 i głębokości pow. 2 m) czy pomosty. Podobnie jest w przypadku inwestycji związanych z nietypowym korzystaniem z wód oraz innych działań, które mogą mieć wpływ na stan wód podziemnych i powierzchniowych oraz na gospodarkę wodno-ściekową (np. odprowadzanie ścieków czy pobór wód powierzchniowych i podziemnych). Na podstawie operatu wodnoprawnego wydawane jest bowiem pozwolenie administracyjne, które uprawnia do rozpoczęcia inwestycji.

Jak powinien być skonstruowany operat wodnoprawny?

Operaty wodnoprawne składają się z części opisowej oraz części graficznej (rysunkowej). Część opisowa obejmuje przede wszystkim cel i zakres korzystania z wód, które zostaną objęte pozwoleniem. W tym obszarze ocenia się wpływ inwestycji na stan wód, wskazuje zakres wykorzystanych urządzeń oraz określa planowane formy ochrony środowiska. Natomiast w części graficznej należy zawrzeć plan lokalizacji z uwzględnieniem jej stanu prawnego oraz schemat zagospodarowania terenu, w tym szczegółowe rozplanowanie urządzeń wodnych (wraz z ich przekrojem podłużnym i poprzecznym) oraz zasięg ich oddziaływań. Należy pamiętać, że nieprawidłowo skonstruowany operat może skutkować wydaniem przez Wody Polskie decyzji odmownej.

Kto może wykonywać operaty wodnoprawne?

Aby odpowiedni urząd wydał nam pozytywną decyzję dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu najlepiej jest zlecić wyspecjalizowanej firmie, która świadczy usługi w zakresie hydrogeologii. Tego typu przedsiębiorstwa posiadają niezbędne przygotowanie merytoryczne oraz dostęp do specjalistów, których udział w wykonaniu operatu wodnoprawnego jest często koniecznością. Nie bez znaczenia jest tutaj także wiedza z zakresu prawa wodnego, którą dysponują firmy zajmujące się hydrogeologią. Decydują się na tego typu usługę, zyskujemy zatem pewność, że operat zostanie wykonany rzetelnie, a realizowana przez nas inwestycja nie opóźni się ze względu na braki formalne.